Ahad, 11 November 2012HIMMAH!


“selamatpagi Murid2!! SelamatpagiCikgu! EmmhariinikitaakanBincangmengenai Cita2..,Em cikgunaktanyeApakah cita2 Kamu?,cikgubertanyaanak murid2nya..,Saya nakjadiangkasawan,sayanakjadidoctor,sayanakbawakloriCikgu!! Erkk..tertelan Air liurapabilamendengar Cita2 anakmuridNyaygSatuini.. :)..” inilah dialog yang Biasakitadengar di  AlamPersekolahanSewaktuMelangkahpadadarjahsatu,semua murid2 menyebut cita2 merekadenganyakinDengantanpa was2, Yakin tanpaMemikirkanapaygakanberlakupadamasahadapan ,yakintanpatakutdenganrisikoygbakalditempuh!,Yakin denganpersediaanygtiadamerekasiapkanketikamengucapkan cita2 mereka,

Ayyuhalikhwan !!lihatlahmereka ,merekamasihlagi kanak2 ,lagi pula naïf danhinggusan!, tetapimerekamasihadalagikepercayaan yangmenjulangtinggiiatu HIMMAH (cita-cita),DefinisiHimmahpadabahasa ,IalahsatukekuatandanKeazaman, Adapunpadakaca Mata AwamialahkeadaanbagidiriYgMengikutKekuatankehendakygkuatkepadaMencapaimaksudyg di tuju(kitabAllaqoni),sepertimana kata syairHimmaturrijaltaqtou`ljibalygbermaksudhimmahseoranglaki-lakiitubolehmembelahbukit,
Inilahygmenjadisuatu argument bagiseorangtolabulilmidalammenuntutilmu agama untukterusmajudidalambidangnyaygtersendiri, Jadiapakahpersediaan Kita sebagaiTolabulilmiyaIkhwan!Apakahtelahsempurnayghendakkitacapaikandidalamperjuanganini?! Apakahtelahtersemathimmahkitadidalamdada?Atauianyahanyaseqadarluahan rasa?Ibaratmelepaskanbatuk di tangga..AtaulebihtepatlagiHabaanmantsura..!

Ayyuhalikhwan!!Bangkitlahdarilenamu! Sebagaimanafirmanallahyaayyuhalmuzammil,qumfaanzir!,lemparkanselimutkejumudan mu! Gosoklahmatabashirahmu(hatimu)!,mulakanlahlangkahkakimudenganbismillahsemogakitasedarpadamatlamatkehidupandiduniaygfanaini!,hnyauntukmengabdikandirikepadapenciptalangitdanbumi,semogadenganituhimmahakan di sematteruskedalamhatimu.
sepertimana kata imam alghazaliwalaupunmanusiainimempunyai sifat2kehaiwanantetapimasihmempunyaiduasifatygmulialagi pula menakjubkaniaituilmudankemahuan,Yang di maksudkandenganilmuialahkekuatanuntukmembina,mempunyaidayacipta yang tidakboleh di rabadanmemilikihakikatkecerdasan,adapunkemahuanataukehendak yang di maksudkan di siniialahnafsu,keinginan yang yangkuatuntukmencapaitujuansetelah di pusatkanolehpertimbanganakal yang sehattentangsegalaakibatnya,jadidenganperkataan imam alghazalitadidapatlahkitasimpulkankehinaanmanusiaadalahdenganketiadaanpertimbanganakalygsehat yang selalu di berimakananrohanikeilmuan,adapunseseorang yang muliaadalahdengansegalapertimbanganakal yang berterapkankeilmuandankekuatankehendak(himmah).

Ayyuhalikhwan!!Seseorang yang muliabagaikanmalaikatadalahdenganilmudankeazamandansebaliknyaseseorang yang hinabagaikanbinatangternakanbalhumadhol! Adalahdisebabkankejahilandanberputusasadenganrahmatallah,denganituwahai sahabat2 marilahkita bersama2 membenteraskejahilandanmempasakkanHimmah sedalam2nya kedalamhatikitauntukkita bersama2 menambahkanketaqwaankitakepadaAlkhaliq. Akhir kata Allah mencintaiakan apa2 kebaikkan yang di perbuatolehhambanya.perbuatlahkebaikkandantumpaskankejahilan..Salam kasih,sahabat mu.. (Al baqir)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...